Skupščina delničarjev

Sklic 27. skupščine delničarjev KD Group d.d.


Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter vsemi dokumenti, je delničarjem na vpogled in razpolago na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 3. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.
Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2019  je v celoti objavljeno na strani družbe KD Group www.kd-group.com, v rubriki Odnosi z vlagatelji/Skupščina.


Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Upravni odbor bo nasprotni predlog objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal nasprotni predlog v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@kd-group.si.
 
Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.kd-group.com.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d.  konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 22.6.2020.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 22.6.2020. V kolikor delničarja na skupščini zastopa pooblaščenec, mora le-ta predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov info@kd-group.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.470.662 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR. Vsaka delnica KDHR daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba v lasti 133.049 delnic KDHR, ki nimajo glasovalne pravice.

Skupščina bo odločala ob prvem sklicu ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje prosimo, da pravočasno prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji in prevzamejo glasovalna sredstva. Prostor, kjer bo zasedanje, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.


Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe sSARS-CoV-2. Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine. V kolikor bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, ali je zaradi predpisanih ukrepov ne bi bilo mogoče varno izvesti, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več