Zgodovina

2019

Pomembnejši dogodki v letu 2019


–    Za družbo Firsthouse Investments ltd. se je v januarju 2019 začel postopek likvidacije. Družba je bila izbrisana iz sodnega registra dne 4. 10. 2019.
–    13. 2. 2019 je bil s prenosom vseh delnic Adriatic Slovenica na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, b. v.  zaključen prodajni postopek v skladu s pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23. 5. 2018. 
–    13. 2. 2019 je bilo v celoti poplačano bančno posojilo in obveznice z oznako KDH4. S poplačilom bančnega posojila se je sprostila hipoteka na zemljišču odvisne družbe in vsa druga zavarovanja posojila.
–    13. 2. 2019 je član upravnega odbora družbe Gabrijel Škof predsedniku upravnega odbora podal odstopno izjavo s funkcije člana upravnega odbora družbe in sicer z dnem zasedanja 25. skupščine delničarjev družbe.
–    5. 3. 2019 sta bili registrskemu organu predloženi pogodbi o pripojitvi družb KD Kapital in KD Kvart k družbi KD Group. Obračunski dan obeh pripojitev je 31. 12. 2018, pri čemer se šteje, da so vsa dejanja za račun prevzemne družbe opravljena od vključno 1. 1. 2019 dalje, pripojitev pa se izvede z vpisom pripojitve v sodni register.
–    6. 3. 2019 se je zaradi izbrisa zastave 200.000 delnic z oznako KDHR zmanjšalo število lastnih delnic na 62.201.
–    17. 4. 2019 je bil na 25. skupščini delničarjev KD Group za člana upravnega odbora z dnem skupščine in z mandatno dobo štirih let imenovan Gregor Sluga.
–    Delničarji so 17. 4. 2019 na 25. skupščini KD Group dali soglasje k pripojitvi družb KD Kapital in KD Kvart k družbi KD Group. Ker se pripojitev uvršča med statusna preoblikovanja, je bila družba KD Group dolžna upoštevati določila Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in delničarjem ponuditi primerno denarno odpravnino. Skupščina delničarjev je potrdila plačilo denarne odpravnine v višini 86,67 evra za vsako delnico KDHR. Obračunski dan pripojitve je 1. 1.  2019. Pripojitev je bila vpisana v sodni register dne 15. 7. 2019 in velja od obračunskega dneva pripojitve dalje.
–    24. 4. 2019 je družba KD objavila spremembe in dopolnitve Kodeksa upravljanja Skupine KD.
–    Dne 10. 7. 2019 je bil zaključen stečaj družbe Seaway Design d.o.o. – stečaju in družba je bila izbrisana iz sodnega registra.
–    Dne 15. 7. 2019 je bila v sodni register vpisana pripojitev družb KD Kapital in KD Kvart k družbi KD Group.
–    29. 7. 2019 je družba objavila sklic 26. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 30. 8. 2019.
–    Dne 13. 9. 2019 je bil izdan sklep sodišča o vpisu znižanja osnovnega kapitala z umikom 204.978 lastnih delnic z oznako KDHR. Osnovni kapital se je zmanjšal za 6.842.864 evrov in po zmanjšanju znaša 82.479.119 evrov.
–    Dne 23. 10. 2019 je družba KD Group izplačala denarno odpravnino delničarjem, ki so podali zahtevo za odkup delnic z oznako KDHR za plačilo denarne odpravnine v višini 86,67 evra za vsako delnico KDHR. V okviru izvedenega korporacijskega dejanja je KD Group pridobila 26.695 delnic KDHR in izvedla izplačilo denarne odpravnine v skupnem znesku 2.313.656 evrov.
–    Dne 11. 12. 2019 je bil prodan 100 % delež družbe DRI Naložbe.
–    V letu 2019 je družba KD Group skupaj odkupila 275.373 lastnih delnic z oznako KDHR.

KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.