Zgodovina

2018

Spremembe v sestavi Skupine KD Group

 • v februarju 2018 je Adriatic Slovenica pridobila 48-odstotni delež v podjetju Medifit, druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti d. o. o. V računovodskih izkazih Skupine se družbo vodi po kapitalski metodi kot pridruženo družbo.
 • 18. 6. 2018 je bila družba KD IT d. o. o. izbrisana iz sodnega registra zaradi pripojitve k prevzemni družbi Adriatic Slovenica.
 • Družba KD Kapital je 15. 5. 2018 prodala 25,99-odstotnega deleža pridružene družbe Mlekarna Celeia, d. o. o., Petrovče. Skupina KD Group tako nima več finančnih sredstev v družbi Mlekarna Celeia.
 • Družbe KD Kapital, KD Group in Adriatic Slovenica so 2. 8. 2018 prodale 26,90-odstotnega deleža pridružene družbe Tovarna olja Gea, d. d., Slovenska Bistrica. Skupina KD Group tako nima več finančnih sredstev v družbi Tovarna olja Gea.
 • Družba KD Kapital je 22. 11. 2018 ustanovila družbo KD IT d. d.

Pomembnejši dogodki v letu 2018

 • KD Group je 9. 3. 2018 javnost obvestila o poteku procesa iskanja strateškega partnerja za nakup večinskega deleža v odvisni družbi Adriatic Slovenica, in sicer je upravni odbor KD Group na svoji seji tega dne sprejel sklep, da se v postopek izvedbe skrbnega pregleda Adriatica Slovenice povabi izbrane potencialne investitorje. Zaradi spoštovanja določb dogovorov o varovanju zaupnost, sklenjenih med družbo in potencialnimi investitorji, ni dovoljeno razkritje podatkov o investitorjih.
 • 18. 3. 2018 se je po dolgotrajni bolezni poslovil Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora družb KD Group ter predsednik nadzornega sveta Adriatica Slovenice.
 • Nadzorni svet Adriatic Slovenice je na seji 20. 3. 2018 za predsednika nadzornega sveta imenoval Aljošo Tomaža, za namestnika predsednika pa Aleksandra Sekavčnika.
 • Upravni odbor KD Group je na seji 28. 3. 2018 imenoval za predsednika upravnega odbora Aleksandra Sekavčnika in za namestnika predsednika upravnega odbora Matijo Gantarja.
 • V marcu 2018 je na podelitvi nagrad za Naj upravljavce vzajemnih skladov v Sloveniji upravljavec Primož Cencelj iz družbe KD Skladi prejel najvišje priznanje na področju upravljanja v Sloveniji in postal naj upravljavec leta 2017. V osemletni zgodovini podeljevanja nagrad že petič naj upravljavec leta prihaja iz družbe KD Skladi, od tega je nagrado že tretjič prejel Primož Cencelj. Zmagovalna vzajemna sklada z najboljšo oceno, pet zvezdic, za triletno in petletno obdobje v svoji kategoriji, pa sta postala: KD Bond, obvezniški – evropski in KD Rastko, evropski – delniški.
 • KD Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad, prvi regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad (AIS) v Sloveniji, ki ga upravlja družba KD Skladi, je v sodelovanju s Peakside Capital, mednarodno svetovalno družbo za nepremičnine, v petek, 13. aprila 2018, zaključil svoj prvi nakup v Sloveniji - nakup poslovne stavbe Tivoli Center. Družbi KD Skladi in Peakside Capital sta združili moči in prepletli poznavanje lokalnega nepremičninskega trga z globalnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri upravljanju nepremičninskih naložb institucionalnih vlagateljev.
 • Jure Kvaternik je prejel dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave Adriatic Slovenice in je od 16. 4. 2018 nov član uprave družbe.
 • Upravni odbor družbe je na seji 25. 4. 2018 sprejel revidirano letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za poslovno leto 2017.
 • KD Group je dne 23. 5. 2018 z družbo Generali CEE Holding, B. V. sklenil pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Adriatic Slovenica, za kupnino v znesku 245 milijonov evrov.
 • mednarodna bonitetna agencija FITCH Ratings je 24. 5. 2018 uvrstila kreditno bonitetno oceno družbe KD Group »BB» in bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d., Ljubljanska cesta 3a, Koper »BBB-«, na opazovanje »Rating watch« kot posledica objave pogodbe o prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Adriatic Slovenica.
 • KD Adriatic Value Fund je v mesecu juliju v sodelovanju s Peakside Capital, zaključil drugo transakcijo - nakup južnega dela poslovnega kompleksa Stekleni dvor v Ljubljani.
 • 12. 7. 2018 je potekala skupščina delničarjev družbe KD Group d. d.. Sklepe skupščine je družba objavila in so dostopni na spletni strani družbe in pa na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet.
 • Dne 9. 8. 2018 je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«. Bonitetna ocena odraža stališče bonitetne hiše Fitch Ratings, da bo prevzem družbe Adriatic Slovenica s strani Generali CEE Holding B. V., ki upravlja poslovanje družbe Assicurazioni Generali S. p. A. (bonitetna ocena IFS A- / Stable) še izboljšal finančno moč Adriatica Slovenice d. d.
 • družba KD Skladi je v mesecu oktobru v sodelovanju s Peakside Capital za nepremičninski sklad KD Adriatic Value Fund kupila tretjo nepremičnino v Sloveniji, in sicer trgovski center Arkadia na Dobu pri Domžalah.
 • 10. 12. 2018 je družba Generali CEE Holding, B. V. prejela soglasje evropske komisije za nakup zavarovalnice Adriatic Slovenica.

KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.