Zgodovina

2014

Spremembe v sestavi Skupine KD Group v letu 2014


April

 • Pridružena družba Žičnice Vogel Bohinj postane odvisna družba, saj družba KD Kapital pridobi dodatni 4,90-odstotni delež.
Maj
 • Družbi KD Group in KD IT prodata 90,26-odstotni delež družbe KD Životno osiguranje družbi Adriatic Slovenica, ki s tem postane njena 100-odstotna lastnica.
Junij
 • Družba KD Group kupi 22,26-odstotni delež družbe ZIF VIB fond, ki prinaša enak delež glasovalnih pravic, s čimer ZIF VIB Fond postane pridružena družba Skupine KD.
Avgust
 • Družba Zellner Holdings Limited se pripoji k družbi Seaway Design d.o.o.


Drugi pomembnejši dogodki v letu 2014

Januar
 • KD in KD Group sta 14. januarja 2014 prejeli odločbo Agencije za zavarovalni nadzor, s katero le-ta ugotavlja, da finančni konglomerat KD–AS, ki je bil ugotovljen z odločbo Agencije za zavarovalni nadzor z dne 22. 9. 2010, preneha. Skupina KD je že v letu 2012 sprejela strateško odločitev, da bo dejavnosti, ki po Zakonu o finančnih konglomeratih sodijo v bančni sektor in v sektor trga vrednostnih papirjev, zmanjšala pod obseg, ki predstavlja mejo za to, da Skupina KD Group ne bo več izpolnjevala pogojev za finančni konglomerat. Na podlagi uresničevanja strategije je bila KD Banka prodana v celoti, delež v Deželni banki Slovenije pa je Skupina KD Group zmanjšala pod 20 odstotkov, s čimer je Skupina KD prenehala izpolnjevati pogoje in merila za finančni konglomerat.
 • Za optimizacijo poslovanja in prilagajanje razmeram na trgih je bila v skladu s sklepom romunskega regulatorja (FSA) sprejeta odločitev o prenosu sklada KD Maximus z romunske družbe KD BC Management S. A., Bukarešta, na družbo za upravljanje SAI Certinvest S.A.
 • Skladno s spremembo pokojninske zakonodaje so v Adriaticu Slovenici pripravili kolektivni in individualni pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za obdobje varčevanja ter pravila upravljanja in izjave o naložbeni politiki in jih poslali v potrditev Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN) ter Ministrstvu za delo RS.

 • 13. 1. je mag. Varja Dolenc po prejemu dovoljenja AZN za opravljanje funkcije članice uprave nastopila delo v upravi Adriatica Slovenice. V upravi zavarovalnice je odgovorna za finance, računovodstvo, zakladništvo in kontroling. 

 • 30. 1. je uprava Adriatica Slovenice tudi formalno postala štiričlanska. Matija Šenk je 30. 1. od AZN prejel dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. V upravi je odgovoren za področje zavarovalnih primerov, upravljanje s tveganji, aktuarske dejavnosti, strateško pozavarovanje in preprečevanje ter odpravljanje prevar.

Februar
 • Na podelitvi nagrad revije Moje finance najboljšim vzajemnim skladom za leto 2013 je družba KD Skladi prejela najbolj prestižno priznanje za najboljšo slovensko družbo za upravljanje, naziv najboljšega upravitelja pa je bil podeljen upravitelju iz KD Skladov Primožu Cenclju. Nagrajena sta bila tudi KD MM kot najboljši denarni sklad v tri- in petletnem obdobju ter KD Balkan kot najboljši delniški balkanski sklad v zadnjih petih letih.
 • 1. 2. je širše področje Slovenije, predvsem pa Notranjsko, Koroško, Savinjsko in Šaleško dolino prizadel žled, ki je povzročil veliko škode predvsem v gozdovih, na električnem omrežju, telekomunikacijski infrastrukturi, železnici, cestah, nekaj pa tudi na nepremičninah in avtomobilih zavarovancev. Po oceni prvih prejetih prijav so zavarovanci Adriatica Slovenice prijavili za 750.000 EUR škod. Odpravljanje posledic žleda pa bo dolgotrajno, saj je uničenih približno 40 % slovenskih gozdov, poleg tega bo dolgotrajna tudi sanacija elektro omrežja. Na Notranjskem je manjše težave povzročalo tudi poplavljanje Planinskega polja. 

Marec
 • Po zaključeni evropski raziskavi Trusted Brand 2014 je bila družba KD Skladi že sedmič zapored izbrana za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko v kategoriji Investicijske družbe in vzajemni skladi.

 • Adriatic Slovenica je 12. 3. postala generalni pokrovitelj dogodka 500 podjetnic v Ljubljani in ciljni skupini malih podjetij ponudila zavarovanja premoženja, življenjska zavarovanja za podjetnice in pokojninska zavarovanja za zaposlene.

April
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica je aprila začela z opremljanjem vseh regijskih središč z defibrilatorji. Nameščeni so na najbolj frekventnih lokacijah v mestih oz. krajih, za katere občina ocenjuje, da ga najbolj potrebujejo. Do konca junija je bilo nameščenih 11 defibrilatorjev (dva v Ljubljani, po eden pa v Kopru, Novem mestu, Kranju, Mariboru, Celju, Postojni, Murski Soboti, Grgarju in v Arboretumu Volčji Potok). Za zaposlene v Skupini KD je v okviru partnerstva s projektom iHELP organizirano izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja.

 • 25. 4. je Adriatic Slovenica obvestila javnost, da bo s 1. 6. 2014 znižala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nova višina mesečne premije bo s 3-odstotnim popustom znašala 27,49 EUR (prej 28,50 EUR), brez popusta pa 28,34 EUR (prej 29,38 EUR). Vsem dopolnilnim zavarovancem je ob tem zagotovila še vrsto drugih ugodnosti.
Maj
 • KD Group je dne 16. 5. 2014 izdala 215.107 obveznic z oznako KDH3. Izdane in vpisane so pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na ime vseh delničarjev družbe, ki so bili vpisani v delniški knjigi pri KDD kot imetniki prednostnih delnic KDHP na dan 15. 11. 2013, razen delničarja KD Group kot imetnika lastnih prednostnih delnic.

 • Družbi KD Skladi in Adriatic Slovenica sta pripravili skupno akcijo ugodnosti Varčevalni paket. Novi varčevalci ob sklenitvi paketa skladov v poslovalnici KD Finančna točka poleg dodatnega vplačila 20,00 EUR v paket skladov pridobijo še bon do 40,00 EUR za avtomobilsko zavarovanje pri Adriatic Slovenici.

 • Družba KD Skladi je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je dobila dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in dovoljenje za opravljanje pomožnih storitev (investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti ter hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov).

 • Adriatic Slovenica je bila maja vključena v reševanje večje požarne škode zavarovanca sestrske družbe AS neživotno osiguranje v Srbiji. Večji požar v podjetju z medicinsko opremo je uničil skladiščne prostore in del poslovnih prostorov, pri čemer skupna škoda presega 3 milijone EUR.

 • Zaposleni v Skupini KD so se pridružili dobrodelni akciji AS Fundacije zbiranja materialne in finančne pomoči za prizadete v poplavah v Srbiji in BiH.

Junij
 • 24. 6. 2014 je KD Group prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za uvrstitev 215.107 obveznic na ime oznake KDH3 v trgovanje na organiziranem trgu.

 • Izšla je prva številka nove informativno-svetovalne revije za vlagatelje KD Skladov – Optimum. Namenjena je vlagateljem v različnih življenjskih situacijah, ki iščejo odgovore na finančna vprašanja in nasvete v zvezi z vlaganjem premoženja.

 • Družbi KD Skladi in Adriatic Slovenica sta ob 20-letnici Skupine KD v Arboretumu Volčji Potok pripravili olimpijski dan – druženje z vrhunskimi slovenskimi športniki za zaposlene, stranke in pogodbene partnerje. Isti dan je Adriatic Slovenica za poslovne partnerje organizirala tudi dobrodelni turnir v golfu. Udeleženci obeh dogodkov so lahko prispevali za dobrodelni projekt Podari.malico, s pomočjo katerega se zbirajo sredstva za šolske malice in kosila otrok iz socialno šibkejšega okolja.

 • Družba Viz d.o.o., ki na portalu www.wiz.si ponuja udobno sklenitev avtomobilskih zavarovanj po spletu, je junija obeležila drugo leto uspešnega poslovanja. Podatki o poslovanju kažejo, da družba celo presega načrtovane poslovne cilje, uporabniki pa uporabniško izkušnjo ocenjujejo kot odlično.
Julij
 • Na borzni trg v Segment obveznic se 2. 7. 2014 uvrsti 215.107 obveznic izdajatelja KD Group d.d. v skupni nominalni vrednosti 4.302.140,00 EUR s skrajšano skupno oznako KDH3. Dan začetka trgovanja je 2. 7. 2014.
Avgust
 • Dne 28. avgusta 2014 je potekala 21. skupščina delničarjev družbe KD d. d., ki se je med drugim seznanila z odstopno izjavo člana upravnega odbora Sergeja Racmana ter z dnem skupščine za članico upravnega odbora za obdobje do dne 17. novembra 2017, ko poteče mandat obstoječim članom upravnega odbora KD Group d.d., imenovala Katarino Valentinčič Istenič. Skupščina je sprejela tudi sklep, s katerim je podala pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.

 • Adriatic Slovenica za boljši nadzor nad porabo sredstev iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izvede nadzor pri štirih največjih izvajalcih zdravstvenih storitev v Sloveniji.
September
 • Sredi septembra so vzhodni del države zajeli močni nalivi in povzročili poplave v porečjih Mure in Kolpe, v manjšem obsegu pa tudi v porečjih Savinje, Pake in Save. Pretok rek se je hitro dvignil, zaradi deževja so se sprožili številni plazovi. Največ škode je nastalo zaradi poplavljenih objektov in zemeljskih plazov, ki so zavarovancem Adriatica Slovenice skupno povzročili za približno 600.000 EUR škode.

 • Krog varnosti je krovna trženjska akcija, s katero Adriatic Slovenica strankam sporoča, da lahko s sklenitvijo polnega kroga varnosti, in sicer premoženjskih, zdravstvenih in življenjskih zavarovanj pri AS-u pomembno prihranijo. Z akcijo sporoča tudi rezultate raziskave Zavarovalniški Monitor 2014, kjer se je AS uvrstila kot zavarovalnica z največ zelo zadovoljnimi zavarovanci. V okviru krovne akcije poteka tudi akcija Super AS Jesen. Ta omogoča pomembne prihranke pri sklenitvi ali obnovitvi avtomobilskega zavarovanja in se izteče konec leta 2014.
Oktober
 • AS neživotno osiguranje je s 1. 10. 2014 imenovala novega generalnega direktorja Aleksandra Mitrovića, ki je pred tem v družbi opravljal naloge direktorja poslovne enote Beograd.

 • Družba Prospera je od matične družbe odkupila uveljavljene regresne terjatve po stanju na dan 31. 8. 2014 v bruto znesku 2.365.194,22 EUR, z odstopnino v višini 984.119,89 EUR in terjatve iz premije po stanju na dan 31. 8. 2014 v bruto znesku 1.183.006,67 EUR, z odstopnino v višini 285.272,90 EUR.
November
 • KD Group d.d. 21. 11. 2014 objavi bonitetno oceno, ki jo je prejela od bonitetne hiše Fitch Ratings. Bonitetna hiša Fitch Ratings je dodelila KD Group kreditno bonitetno oceno »BB-« in družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d., kot največji odvisni družbi KD Group bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«. Gibanje bonitetne ocene so opredelili kot »stabilno«. Bonitetna ocena odraža močan položaj na slovenskem zavarovalnem trgu in trgu upravljanja premoženja kot tudi ustrezno kapitalizacijo.

 • 28. 11. se je približno 1300 zaposlenih, pogodbenih partnerjev in prijateljev vseh družb Skupine KD, ki je leta 2014 praznovala 20. obletnico delovanja, zbralo na jubilejnem srečanju matične družbe. V duhu vrednot, ki prežemajo delo vseh družb v skupini, je dogodek utrdil zagon za uresničevanje prihodnjih ciljev.

 • Družba KD Skladi že drugo leto zaporedoma organizira nagradni natečaj Vse=mogoče! To je natečaj, ki zmagovalcu prinese 10.000 EUR za uresničitev zamisli, 5.000 EUR za oglaševanje na Radiu Center ter šolnino za prvo leto dodiplomskega študija, program Podjetništvo, na Gea College-u. Na natečaj je prispelo 670 prijav. Prijavljene ekipe so oblikovale svojo projektno nalogo, jo delile na Facebooku KD Skladov ter zbirale značke in všečke. Med vsemi prispelimi zamislimi je 8-članska žirija izbrala šest najbolj izvirnih projektov, o najboljšem pa je s spletnim glasovanjem odločilo ljudstvo. Na natečaju Vse=mogoče! je zmagal projekt Calypso, podmornica, ki so jo učenci Gimnazije Vič izdelali z namenom raziskovanja slovenskega morja.
December
 • KD Group d.d. podpiše pogodbo o nakupu in prodaji 100-odstotnega deleža v družbi Gea College, d.d., poslovno izobraževanje, Ljubljana.

 • Potekala je finančna konferenca »O izzivih in priložnostih finančnih trgov«, ki jo je Skupina KD, skupaj s časnikom Finance organizirala ob 20-letnici poslovanja. Med uglednimi govorci so bili Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora KD Group, Mitja Gaspari, nekdanji finančni minister in guverner Banke Slovenije, Boštjan Vasle, direktor UMAR-ja, ekonomist Veljko Bole, Gabrijel Škof, predsednik in član uprave AS, Willem Jacob Westerlaken, član uprave AS, Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor KD Group in Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi.

 • KD Skladi pridobijo dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje kritnega premoženja za življenjska zavarovanja in del neživljenjskih zavarovanj zavarovalne družbe Adriatic Slovenica, d.d. v skupni vrednosti 120 milijonov EUR.

KD pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.