Zgodovina

2013

Spremembe v sestavi Skupine KD Group

Februar
 • Družba Semenarna Ljubljana, d. d. ni več pridružena družba.
Marec
 • Družba KD Group z dodatnim nakupom deleža postane edini lastnik Gea College, d. d. 
 • Družba KD Kapital kupi 36,23-odstoAZNugodilatni delež družbe SRC d. o. o.
April
 • Družba KD Kapital proda družbo Radio Štajerski val d. o. o.
Junij
 • Skupina KD Group s prodajami deležev banke DBS d. d. zniža lastništvo pod prag 20 odstotkov (banka DBS, d. d. ni več pridružena družba).
Oktober
 • Zavarovalnica KD Življenje z oddelitvijo premoženja na zavarovalnico AS spremeni firmo v KD IT, d. o. o. in spremeni dejavnost.

Drugi pomembnejši dogodki v letu 2013

Januar
 • 3. januarja je zavarovalnica Adriatic Slovenica uvedla nov modul brezpapirnega poslovanja za kadrovske zadeve z informacijsko podporo Business Connect. Tako je ukinjena vsa papirna dokumentacija za urejanje delovnega časa in potnih nalogov za službena potovanja. Julija je bil sistem nadgrajen še z modulom za brezpapirno likvidacijo računov in brezpapirnim vložiščem, konec leta pa še z modulom za dokumentacijo notranje normativne ureditve in sistema vodenja kakovosti.
 • Januarja je na mesto izvršne direktorice področja življenjskih zavarovanj v Adriaticu Slovenici imenovana mag. Maja Benko.
 • Družba KD Skladi spremeni prospekt in pripoji štiri sklade KD Krovnega sklada: KD Severna Amerika, delniški, in KD Finance, delniški, k podskladu KD Galileo, fleksibilna struktura naložb (z novim imenom KD Galileo, mešani fleksibilni sklad), KD Nova energija, delniški, k podskladu KD Surovine in energija, delniški, ter KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, k podskladu KD Novi trgi, delniški. Poleg tega preoblikuje vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni v podsklad KD Krovnega sklada z imenom KD Dividendni, delniški.
 • Direktor naložbenega sektorja KD Skladi mag. Luka Flere kot govornik sodeluje na konferenci Euromoney na Dunaju (The Central Eastern European Forum) na okrogli mizi na temo političnega in gospodarskega dogajanja v Sloveniji.
Februar
 • Družba KD Group je 22. 2. 2013 prejela sodbo Vrhovnega sodišča v Ljubljani, s katero je odločilo o zahtevi za revizijo tožečih strank 1. R & V, d.o.o., Ljubljana, 2. Boštjan Vovk, Ljubljana, 3. SVET 100, svetovanje in storitve d.o.o., Ljubljana in 4. Marles d.d., Limbuš zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 889/2009 z dne 24. 2. 2010, v zvezi s odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani V Pg 2048/2008 z dne 7.5.2009, v zadevi proti toženi stranki KD Group zaradi ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev družbe z dne 29. 8. 2008. Vrhovno sodišče je reviziji, vloženi zaradi zmotne uporabe materialnega prava, ugodilo in spremenilo sodbo sodišča druge stopnje tako, da je pritožbo tožene stranke zoper odločbo sodišča prve stopnje zavrnilo in odločbo sodišča prve stopnje v izpodbijani 3. točki izreka potrdilo. Posledično je z navedeno sodbo razveljavljen sklep št. 2.2. z 11. skupščine družbe z dne 29.8.2008 o delitvi bilančnega dobička za leto 2007.
 • V Adriaticu Slovenici so uvedli nova kritja na nezgodnih zavarovanjih: zlom kosti zaradi nezgode, opekline zaradi nezgode, popolna izguba vida zaradi nezgode, popolna izguba sluha zaradi nezgode in smrt zaradi požara. Z namenom hitrega in enostavnega izplačila zavarovalnine z minimalnim obsegom dokumentacije so uvedli dodatno možnost nezgodnega zavarovanja, ki zavarovancu hitreje omogoča dodatna sredstva za omilitev finančnih posledic nezgode.
 • 1. februarja v Adriaticu Slovenici pričnejo z interno spremembo organiziranosti s poudarkom na procesnem pristopu, s katerim postane v zavarovalnici temeljno vodilo za vse zaposlene timsko delo in fleksibilnost dela, ki omogoča še večjo prilagodljivost in še večjo usmerjenost na zadovoljevanje potreb naših strank. Reorganizacija je zaključena 1. oktobra.
 • Februarja je na mesto izvršnega direktorja za prodajo malim podjetjem in fizičnim osebam v Adriaticu Slovenici imenovan Aleš Žižmund, Tanja Blatnik pa na mesto izvršne direktorice operativnega izvajanja zavarovanj.
 • V začetku februarja v Rogaški Slatini in Ankaranu potekajo izobraževalno-motivacijski dogodki "Prodajna konferenca Adriatica Slovenice" za lastno zastopniško mrežo, agencijsko zastopniško mrežo in skrbnike ključnih strank, ki se jih skupno udeleži preko 600 udeležencev. Glavni cilj srečanj je podrobna seznanitev udeležencev z novostmi v družbi, tako na ravni novih storitev kakor o novi organiziranosti, ki poteka v okviru projekta Vetrnica, in udejanja v praksi nove vrednote.
 • 10. februarja družba VIZ zabeleži tisočo on-line sklenjeno polico. 12. februarja pa se udeleži dogodka Sales Summit Poslovne akademije časnika Finance. Na predavanju predstavi, kako zakonitosti potrošnikov in on-line prodajnega kanala vplivajo na oblikovanje ponudbe, prodajni proces in nagovor.
 • 19. februarja družba VIZ objavi mobilno spletno stran, ki poleg sklenitve obiskovalcu ponuja tudi koristne informacije, kot npr. nasvete za varno vožnjo, kaj storiti v primeru prometne nesreče, in tudi WIZ blog.
 • Na prireditvi revije Moje finance najboljšim vzajemnim skladom, ki se tržijo v Sloveniji, KD Skladi prejmejo priznanje za najbolje upravljani denarni sklad – KD MM, in sicer za triletno (2010–2012) in petletno (2008– 2012) obdobje.
Marec
 • 18. marca sta upravi Adriatica Slovenice in KD Življenje sklenili pogodbo o oddelitvi s prevzemom premoženja za povezovanje obeh družb in prenos portfelja življenjskih zavarovanj na Adriatic Slovenico. Skupščini obeh družb sta 21. marca dali soglasje k pogodbi in 15. aprila sta družbi na Agencijo za zavarovalni nadzor podali tudi zahtevo za izdajo dovoljenja za predvidene postopke povezovanja.
 • 7. marca je nadzorni svet Adriatica Slovenice obravnaval in dal soglasje upravi k določitvi poslovne politike in finančnega načrta za leto 2013.
 • Adriatic Slovenica je preko klicnega centra pričela z aktivnim trženjem zavarovanja Zdravje AS – težke bolezni in operacije.
 • V začetku marca pričneta Adriatic Slovenica in zavarovalnica KD Življenje s trženjem novega življenjskega zavarovanja Življenjski kasko – Asistenca življenja, katerega prevzemnik rizika je bila sestrska zavarovalnica KD Življenje. To zavarovanje omogoča celostno zavarovalno zaščito v primeru nepredvidenih življenjskih dogodkov, pod ugodnimi pogoji pa mu je mogoče priključiti tudi dodatna zavarovanja s povečanim kritjem za primer trajne invalidnosti, nezgodno rento, zavarovalno vsoto za zlom kosti, prenovljeno dodatno nezgodno zavarovanje otrok in dodatno kritje DNK Nutri.
 • Leta 2012 je bil družbi Prospera odplačno odstopljen pretežni del terjatev iz zavarovalnih premij (približno 30.000 zadev). Med pomembnejše poslovne dogodke v letu 2013 Prospera uvršča izvedbo obveščanja sodišč in dolžnikov o odplačno odstopljenih terjatvah iz zavarovalnih premij. V matični družbi so pričeli z obveščanjem marca 2013 in zaključili septembra 2013.
 • Zaradi zahtev mednarodnega pozavarovalnega trga so v Adriaticu Slovenici na vse premoženjske police dodali sankcijsko klavzulo. Njen namen je opozoriti zavarovalce, da zavarovalnica nima nobenih obveznosti, če bi izplačilo škode izpostavilo zavarovalnico kakršnim koli sankcijam, prepovedim ali omejitvam na podlagi resolucij Združenih narodov ali kršitvam zakonov ter predpisov EU.
 • Družba AS Osiguranje iz Beograda je sklenila pogodbo o sponzorstvu z Olimpijskim komitejem Srbije. S tem je pridobila ekskluzivni status in pravico, da v okviru svoje dejavnosti izvaja marketinške akcije s posebnim poudarkom v času letnih olimpijskih iger v Riu de Janeiru leta 2016.
 • Družba KD Skladi že šestič zapored pridobi naziv Trustedbrand (2008–2013) za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko v kategoriji Investicijske družbe in vzajemni skladi. Naziv izkazuje zaupanje skladom v upravljanju KD Skladi med slovenskimi kupci in bralci revije Reader's Digest.
 • Nadzorni svet KD Skladi za novega člana uprave družbe za obdobje štirih let imenuje Casperja Fransa Rondeltapa.
April
 • Družba KD Group 5.4.2013 prejme sklep Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: AZN), s katerim je AZN ugodila prošnji KD Group in KD za podaljšanje roka za odpravo kršitev, prvotno določenega do 12.4.2013, za devet mesecev – torej do 12.1.2014. V postopku nadzora finančnega konglomerata KD–AS je namreč AZN11.4.2012 izdala odredbo družbama KD Group in KD o odpravi kršitve, ker sta družbi KD Group in KD na podlagi izračuna kapitala in dopolnilnih kapitalskih zahtev na ravni finančnega konglomerata KD–AS izkazovali na ravni finančnega konglomerata nižji kapital od kapitalskih zahtev, izračunanih v skladu.
 • Zaradi spremembe Uredbe o sofinanciranju premije pri zavarovanju posevkov in potreb trga so v Adriaticu Slovenici pripravili nov cenik za zavarovanje posevkov in omogočili zavarovanje z nižjo, 15-odstotno odbitno franšizo. Povišali so tudi nekatere minimalne zavarovalne vsote za določene vrste kultur.
 • 18. aprila družba VIZ uporabnikom ponudi WIZ čarovnika, ki jim z odgovori na nekaj enostavnih vprašanj ponudi primerna kritja za avtomobilsko zavarovanje.
 • Družba KD Skladi prične tržiti nov stroškovno zelo ugoden varčevalni produkt, tri pakete skladov, v katere je vključenih več skladov v vnaprej določenih razmerjih, oblikovanih glede na namen varčevanja: Moje sanje, Popotnica za življenje in Situirana jesen.
 • V Cankarjevem domu v Ljubljani poteka že 19. Finančni sejem Kapital 2013, sejem za kreiranje in doseganje finančnih ciljev, katerega sponzor je tudi družba KD Skladi. Upravitelji predavajo o situaciji na finančnih trgih in kako izkoristiti trende prihodnosti.
Maj
 • Pred sezono zavarovanja plovil so v Adriaticu Slovenici prenovili Premijski cenik za zavarovanje plovil, popravili so nekatere premijske stopnje in zvišali minimalne franšize.
 • Adriatic Slovenica je maja na področju zdravstvenih zavarovanj pričela s projektom kontrole jamstva na policah zdravstvenih zavarovanj. V okviru tega projekta je bila preko sistema KZZ on-line vzpostavljena kontrola plačil po veljavnih policah zdravstvenih zavarovanj.
 • 24. maja, na 51. seji nadzornega sveta Adriatica Slovenice, so se člani seznanili z odstopom člana uprave Adriatica Slovenice Mateja Cergolja. Funkcijo v upravi bo opravljal do poteka 6-mesečnega odpovednega roka, do 24. novembra 2013. Po prenehanju funkcije v upravi se bo posvetil področju obvladovanja tveganj v zavarovalnici.
 • 25. maja se je na 21. tradicionalnem športno-družabnem srečanju v organizaciji športno-kulturnega društva Pravi Asi, ki deluje v okviru družbe Adriatic Slovenica, v Ankaranu zbralo več kot 700 sodelavcev iz vseh družb skupine KD Group iz Slovenije in tujine ter se pomerilo na športnih prizoriščih. Srečanje zaposlenih prispeva k utrjevanju skupne korporativne kulture in k boljšemu sodelovanju zaposlenih pri delu.
 • 27. maja je Adriatic Slovenica uvedla na trg enega izmed najpomembnejših razvojnih projektov leta 2013. Zavarovalnica zdaj oblikuje avtomobilska zavarovanja po meri stranke, prav tako pa oblikuje premijo glede na rizičnost posameznih manjših segmentov zavarovancev, pri čemer upošteva številne dejavnike, med njimi pa tudi starost voznika in kraj stalnega bivališča. Ob tem je ponudila strankam tudi nova kritja, kot je Urbani kasko za varne in izkušene voznike in kritje Totalka AS, ki velja izključno za totalno škodo, premija zanj pa znaša le tretjino premije polnega kasko zavarovanja. Premijo za zavarovanje voznika AO+ za škodo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči je zavarovalnica pocenila za 20 odstotkov.
 • Družba KD Skladi 8. maja 2013, v sodelovanju z ameriško investicijsko banko Jefferies, na Ljubljanskem gradu organizira strokovni seminar na temo srednje in vzhodne Evrope (CEE). Udeleži se ga več kot 40 domačih in tujih institucionalnih vlagateljev, predvsem predstavnikov zavarovalnic in pokojninskih družb.
 • Družba KD Skladi v Ljubljani in Mariboru izvede brezplačno predavanje za vlagatelje z naslovom »Situacija na finančnih trgih in kako izkoristiti trende prihodnosti«.
Junij
 • 14. junija je Adriatic Slovenica v Kopru izvedla zaključni dogodek 4. nagradnega natečaja "Napiši pesem o čistem morju". Zmagovalka natečaja je Vanja Kovač, učenka 5. razreda osnovne šole iz Vač, ki je za nagrado s sošolci preživela dan na morju. Z natečajem vsako leto povabimo učence in šole k razmisleku o okolju in k ustvarjanju. Letos je sodelovalo 60 osnovnih šol in kar 289 učencev.
 • Nadzorni svet KD Skladi za novega predsednika uprave družbe imenuje Luko Podlogarja, dosedanjega člana uprave, in sicer od 2. 7. 2013 dalje do izteka njegovega mandata v upravi družbe, ter ugotovi, da Casper Frans Rondeltap dne 17. 6. 2013 nastopi štiriletni mandat člana uprave družbe.
 • 19. junija je uprava Adriatica Slovenice potrdila nov produkt dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tveganje raka s stopenjskim izplačilom ONA AS ZDRAVJE. Zavarovanje je namenjeno ženskam od 18. do 55. leta starosti in je sestavljeno iz treh kritij, ki obsegajo kritje za diagnozo ženskega raka, diagnozo ostalih oblik raka in posmrtnino.
 • Junija pričneta Adriatic Slovenica in zavarovalnica KD Življenje tržiti Fondpolico POTENCIAL PLUS, življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovalcu omogoča ugodnejši vstop v Dinamični indeks surovin, varovanje naložbe in zaklepanje donosov ter možnost nadaljevanja zavarovanja v primeru smrti zavarovane osebe. Ob izteku zavarovanja se izplača najmanj 90 odstotkov vplačanih sredstev. Sredstva se plemenitijo tako, kot da bi bila dogovorjena obročna premija vplačana v enkratnem znesku ob začetku zavarovanja, vključeno pa je tudi zaklepanje doseženih donosov.
 • 30. junija so zavarovalnice na podlagi zahteve Agencije za zavarovalni nadzor prenehale s sklepanjem zavarovanja rizika smrti za otroke, mlajše od 14 let, zato je tudi Adriatic Slovenica to kritje izključila iz ponudbe novih zavarovanj za to starostno kategorijo.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica je zagnala uspešno akcijo sklepanja zavarovanj dolgoročne šolske nezgode. Na podlagi odločbe tržnega inšpektorata RS so zaradi zagotavljanja enakih možnosti omogočili sklepanje nezgodnih zavarovanj tudi osebam z depresijo, anksioznimi motnjami in mentalno zaostalostjo.
 • 26. junija je Adriatic Slovenica preko hčerinske družbe AS Neživotno osiguranje a.d.o. Beograd ponudila možnost on-line sklepanja zdravstvenega zavarovanja v tujini in avto asistence AS Direct. AS Direct prinaša številne ugodnosti, ki jih na srbskem trgu še ni bilo: sklenitev zavarovanja z vsemi mobilnimi napravami prek www.as-direct.rs, je zavarovanje mogoče plačati s kreditnimi karticami, dodatna prednost je tudi plačilo prek mobilnega bančništva in SMS-a za vse uporabnike omrežja Telekoma Srbije. Zavarovanci polico prejmejo na svoj e-poštni naslov. V okviru avtoasistence so za mestne voznike pripravili asistenčni paket Moj Grad, za voznike, ki so dlje na cesti, pa Moja Srbija.
 • V družbi Prospera so junija s pomočjo izboljšanja informacijske podpore omogočili delo na spisih izterjave premij.
Julij
 • Družba KD Group d.d. je 15. 7. 2013 prejela odločitev ustavnega sodišča v zvezi z vloženo ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča. Ustavno sodišče je odločilo, da ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča z dne 22. 1. 2013, s katero je bil razveljavljen sklep o delitvi bilančnega dobička za leto 2007, ne sprejme v obravnavo oziroma ustavno pritožbo zavrže.
 • Adriatic Slovenica pripravi nov premijski cenik za strojelomno zavarovanje in natančna pravila za določanje povišanja oz. znižanja premije na osnovi škodnega rezultata (sistem bonus/malus). Zaradi enostavnejšega ugotavljanja bonusa/malusa za posamezno stranko so nadgradili aplikacijo CRS– Centralni register strank.
 • 1. julija se je Klub KD plus, namenjen zagotavljanju ugodnosti strankam družb iz skupine KD Group, prenovil in preimenoval v AS Klub ugodnosti, saj ga je v upravljanje prevzela zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je ena izmed njegovih ustanoviteljic.
 • 9. julija je družba VIZ strankam, ki so jim podelile visoko oceno in dalje priporočale WIZ zavarovanje, omogočila osvojitev bona za 20 evrov, ki je unovčljiv na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
 • Konec julija je vihar, ki je zajel predvsem osrednji del Slovenije, povzročil veliko škode na nepremičninah, predvsem na ostrešjih hiš in avtomobilih. Za sanacijo škod je zavarovalnica Adriatic Slovenica zavarovancem izplačala približno milijon evrov.
Avgust
 • Dne 29. 8. 2013 je potekala 18. skupščina delničarjev družbe KD Group d.d., ki je med drugim sprejela sklep o podaljšanju mandata obstoječim članom upravnega odbora Matjažu Gantarju, Sergeju Racmanu, Aleksandru Sekavčniku, Tomažu Butini, Aljoši Tomažu in Gabrijelu Škofu za novo štiriletno obdobje, ki začne teči z dnem 17.11. 2013. Na 18. skupščini je bil sprejet tudi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic z oznako KHDP in sprememba statuta zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala. Zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom prednostnih delnic bo vsak imetnik prednostnih delnic za posamezno prednostno delnico namesto izplačila v denarju prejel po eno novo izdano obveznico, katere izdajatelj bo KD Group d. d., z nominalnim zneskom 20,00 evrov.
 • 20. avgusta je družba VIZ preoblikovala zavihek na najbolj obiskanem spletnem portalu za prodajo vozil Avto net, ki po novem poleg pasice vsebuje še dinamično vsebino (WIZ blog in WIZ čarovnik).
September
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica je kot prva v Sloveniji v okviru zdravstvene asistence AS ponudila dve novi zdravstveni zavarovanji, in sicer zavarovanje prehodne oskrbe zaradi bolezni ali nezgode ter zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode. Zavarovanja vsebinsko dopolnjujeta zlasti obstoječa osebna zavarovanja (zdravstvena, življenjska in nezgodna zavarovanja), krijejo pa pomoč na domu, prevoz na kontrolne preglede in prevoz na kemoterapije v obsegu, določenem v posameznem zavarovalnem paketu, mini, opti ali maksi paket.
 • Adriatic Slovenica je ponudila bogato ponudbo s širokimi kritji nezgodnih zavarovanj za predšolske otroke, šolarje, dijake in študente z vrsto ugodnosti in dodatnim popustom za sklenitev preko spletne strani ali mobilnega telefona ter s privlačno nagradno igro.
 • 6. septembra je zavarovalnica Adriatic Slovenica organizirala tradicionalni dobrodelni golf turnir za poslovne partnerje na golf igrišču na Smledniku. Udeleženci turnirja so s svojo udeležbo prispevali k nakupu novega defibrilatorja, ki bo v okviru projekta iHELP nameščen na frekventni lokaciji v Ljubljani.
 • 17. septembra je Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo dovolila oddelitev s prevzemom premoženja prenosne družbe KD Življenje, ki ga je s prevzemom oddeljenega dela prevzela prevzemna družba Adriatic Slovenica. Prevzem premoženja prenosne družbe KD Življenje pomeni med drugim prenos vseh zavarovalnih pogodb na prevzemno družbo.
 • 17. septembra je zavarovalnica Adriatic Slovenica na natečaju "WEBSI spletni prvaki 2013" osvojila 1. mesto v kategoriji mobilnih aplikacij za projekt AS POLICA, ki omogoča sklenitev kar treh zavarovanj preko mobilnega telefona. Družba VIZ je na natečaju zasedla 2. mesto v kategoriji poslovne spletne strani, do konca septembra pa je kar 79 odstotkov WIZ-zavarovancev obnovilo svojo polico, kar priča o visokem izpolnjevanju pričakovanj zavarovancev.
 • Septembra je Adriatic Slovenica izvedla obsežno tržno akcijo za sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj med mladimi, ki je bila podkrepljena z oglaševalsko akcijo in privlačno nagradno igro.
 • V Adriaticu Slovenici so zaključili projekt prenove celostne grafične podobe zavarovalnice, ki je eden izmed pomembnejših elementov prepoznavnosti podjetja. Nova celostna grafična podoba Adriatica Slovenice je osvežena in enostavna, sporoča odprtost in sodobnost, obenem pa ohranja vse prvine prepoznavnosti družbe.
 • 24. septembra je nadzorni svet Adriatica Slovenica imenoval mag. Varjo Dolenc za članico uprave. Funkcijo bo nastopila po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor, delo v družbi pa pričela 1.12.2013, sprva kot svetovalka uprave za področje financ in računovodstva, ob hitri pridobitvi licence za članico uprave pa kot članica uprave.
 • Ekipa upraviteljev KD Skladi oblikuje četrtletne portfelje skladov, ki prikazujejo njihov predlog razporeditve sredstev med podskladi KD Krovnega sklada, vnaprej pripravljene za tri tipe vlagateljev glede na njihovo nagnjenost k tveganju: previden, uravnotežen in dinamičen.
 • KD Skladi organizirajo veliki spletni nagradni natečaj Vse = mogoče! z glavno nagrado 10.000 evrov, v želji, da bi pomagali izpolniti življenjske sanje ljudi.
Oktober
 • 1. oktobra je bila v sodni register vpisana oddelitev premoženja prenosne družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d., s prevzemom oddeljenega dela prevzemne družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. S 1. oktobrom je tako Adriatic Slovenica vstopila v vsa pravna razmerja, ki izhajajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb KD Življenja. Vsi zavarovanci KD Življenja so prejeli posebno revijo "Nove dimenzije varnosti" o prenosu življenjskih zavarovanj KD Življenja na Adriatic Slovenico. Adriatic Slovenica je kot prevzemna družba zaradi prevzema oddeljenega premoženja prenosne družbe KD Življenje d.d. in zaradi zagotovitve delnic delničarjem prenosne družbe povečala osnovni kapital. Osnovni kapital se je povečal s 40.338.758,14 evra za 2.660.771,66 evra na 42.999.529,80 evra, z izdajo 637.627 novih kosovnih delnic. Vpis povečanega osnovnega kapitala je bil izveden hkrati z vpisom oddelitve s prevzemom premoženja, tj. 1. 10. 2013. Povečanje osnovnega kapitala je v skladu s tretjim odstavkom 588. člena ZGD-1 pregledal zunanji revizor.
 • 1. oktobra je na mesto izvršnega direktorja za področje zavarovalnih primerov v zavarovalnici Adriatic Slovenica imenovan Miloš Milivojevič.
 • Po vpisu pripojitve portfelja življenjskih zavarovanj zavarovalnice KD Življenje k Adriaticu Slovenici so bili v skladu z načrtovanimi aktivnostmi izdelani vsi združeni računovodski izkazi in poročila. Po stanju na dan 30. 9. 2013 je bila izvedena tudi medletna zunanja revizija.
 • 14. oktobra je Adriatic Slovenica na trgu ponudila novo naložbeno življenjsko zavarovanje Aktivna renta AS, ki zavarovancem omogoča zagotovljeno pokojnino ali štipendijo za otroke oz. rente za določeno časovno obdobje. Največja prednost zavarovanja je, da zavarovalnica plačuje premijo v primeru smrti, brezposelnosti, dolgotrajne delovne nezmožnosti ali invalidnosti zavarovanca ter izplačilom zavarovalne vsote v primeru težje bolezni ali nezgode.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica je oktobra omogočila enostaven izračun in vnos minimalne premije po polici v informacijski sistem INIS. Opredelili so pravila in postopek izvajanja prilagoditve minimalne premije po polici pri izdelavi zavarovalnih polic premoženjskih zavarovalnih vrst.
 • Oktobra v Adriaticu Slovenici pripravijo zanimivo nagradno igro za zavarovanke z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ki jim prinaša enoletno brezplačno zavarovanje prehodne oskrbe in privlačna darila. Obenem jim predstavijo tudi ugodnost, ki so jo prav zanje pripravili ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja.
 • V mesecu oktobru ekskluzivno za člane AS Kluba ugodnosti poteka akcija brez vstopnih stroškov za vse sklade družbe KD Skladi, podaljšana do konca leta 2013.
November
 • 4. novembra se na KD Skladih zaključi nagradni natečaj Vse = mogoče!, na katerem zmagovalec Jernej Slivnik za uresničitev svojih sanj "na monoskiju se uvrstiti na zimske paraolimpijske igre leta 2018" prejme glavno nagrado, ček v vrednosti 10.000 evrov.
 • Družba KD Group d.d. je prejela obvestilo Agencije za trg vrednostnih papirjev, na podlagi katerega predložitev prospekta za javno ponudbo obveznic v postopku izpolnitve sklepa 18. skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic z oznako KDHP ni potrebna. Ker je bila pridobitev zgoraj navedene informacije določena kot odložni pogoj za pričetek učinkovanja sprejetega sklepa, je bil z dnem 6. 11. 2013 odložni pogoj izpolnjen, navedeni sklep pa je začel v celoti učinkovati.
 • 8. novembra 2013 so člani upravnega odbora družbe KD Group d.d sprejeli sklep, s katerim so za naslednji štiriletni mandat imenovali za predsednika upravnega odbora Matjaža Gantarja, za namestnika predsednika upravnega odbora Aleksandra Sekavčnika, za izvršne direktorje pa Aljošo Tomaža, Gabrijela Škofa, Willema Jacoba Westerlakena in Matijo Šenka. Mandat predsedniku in namestniku predsednika upravnega odbora ter izvršnim direktorjem je pričel teči z 17. 11. 2013.
 • 15. novembra 2013 je KD Group d.d. prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče vpisalo zmanjšanje osnovnega kapitala KD Group. Izplačilo delničarjem bo v skladu s sklepi 18. skupščine delničarjev izvedeno po poteku zakonskega roka šest mesecev od objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, ko bo upnikom, ki bodo pravočasno javili terjatve, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje za njihove terjatve. Na podlagi vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register je KDD izvedla izbris delnic z oznako KDHP iz centralnega registra vrednostnih papirjev, delnice pa so bile umaknjene z organiziranega trga na Ljubljanski borzi.
 • KD Group d.d. je dne 19.11.2013 javno objavila informacije o obveznicah nove izdaje KDH3 z naslovom »Pogoji izdaje obveznic KDH3 in ostale informacije o obveznicah KDH3 izdajatelja KD Group, finančna družba, d.d.«. Obveznice bodo izdane imetnikom prednostnih participativnih kumulativnih delnic z oznako KDHP v skladu s sklepom o znižanju osnovnega kapitala.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica je prisluhnila željam svojih strank in pri avtomobilskih zavarovanjih omogočila sklepanje dodatnih kasko zavarovanj z odkupljeno franšizo. Zavarovanje nepremičnin in premičnin Dom AS so obogatili z nekaj novimi kombinacijami nezgodnih kritij.
 • 6. novembra je nadzorni svet Adriatica Slovenice imenoval Matijo Šenka za člana uprave, funkcijo pa bo pričel opravljati po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor. Delo v družbi bo pričel 1.1.2014, sprva kot svetovalec uprave. Z več kot 17-letnimi zavarovalniškimi izkušnjami bo v zavarovalnici skrbel za področje zavarovalnih primerov, upravljanje s tveganji, aktuarske dejavnosti, strateško pozavarovanje in preprečevanje ter odpravljanje prevar.
 • 11. novembra je viharni veter na Gorenjskem, Štajerskem, Notranjskem in Primorskem povzročil obilo premoženjske škode. Zavarovancem Adriatica Slovenice je ujma povzročila za približno pol milijona evrov škode, večinoma na nepremičninah in avtomobilih.
 • Zaposleni na Adriaticu Slovenici so pristopili k dobrodelni akciji KD Fundacije za zbiranje otroških puloverjev, kap, rokavic, šalov in bund za otroke in mladostnike Mladinskega doma Malči Beličeve. Zaposleni na vseh poslovnih enotah so zbrali zajetno količino oblačil, ki so bila otrokom predana ob decembrskem miklavževanju.
 • Zavarovalnica Adriatic Slovenica je prenovila zavarovanji ONA AS ZDRAVJE in ON AS ZDRAVJE, ki so ju približali potrebam zavarovancev. Po novem zavarovanji vključujeta stopenjsko izplačilo, torej možnost večkratnega izplačila zavarovalnine do dogovorjene zavarovalne vsote za primer ženskega/moškega raka. Zavarovanje pa sedaj omogoča izplačilo tudi v primeru nastanka ostalih oblik raka ter izplačila v določenih primerih predrakavih sprememb. Ob tem so zavarovancem ponudili še dodatno ugodnost – bonus za zdravje s 15-odstotnim izplačilom vplačanih premij ob poteku zavarovanja, če v času zavarovanja ni nastal zavarovalni primer.
December
 • 12. decembra je predstavništvo Adriatica Slovenice na Ravnah na Koroškem, kjer sklepajo zavarovanja in opravljajo cenitve škod, pričelo delovati v novih, sodobnejših prostorih.
 • 17. decembra je Adriatic Slovenica na tradicionalnem letnem srečanju za primorske novinarje in dopisnike nacionalnih medijev na sedežu družbe v Kopru predstavila poslovanje zavarovalnice v letu 2013, ki je utrdila položaj na drugem mestu na slovenskem zavarovalnem trgu ter načrte za 2014. Predstavili so tudi partnerstvo s projektom iHELP, ki rešuje življenja in novinarje seznanili s temeljnimi postopki oživljanja.
 • Adriatic Slovenica je prenovila zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco (ZZTA) in skupaj s tujim partnerjem ponudila novo turistično zavarovanje Multirisk. Kot prva zavarovalnica so ponudili zavarovanje ZZTA na avtomobilski polici, ki je namenjena predvsem osebam, ki veliko potujejo v tujino zaradi poslovnih ali osebnih razlogov.
 • V decembru 2013 je Adriatic Slovenica prek direktne pošte pričela s prodajo paketa zavarovanj ZASE. Paket sestavljajo življenjsko zavarovanje za primer smrti z dodatnimi kritji za primer nezgodne smrti, smrti v prometni nesreči, trajne invalidnosti zaradi nezgode in zloma kosti, poleg tega pa se lahko priključi tudi zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni.