Zgodovina

2006

16. januar 2006

KD Investments d. o. o., Zagreb, začne s prodajo in trženjem tretjega vzajemnega sklada KD na Hrvaškem, KD Balanced, uravnoteženi vzajemni sklad.

KD Investments, sprav. spol. a. s., Bratislava, začne s prodajo in trženjem drugega vzajemnega sklada KD na Slovaškem, KD Russia, delniški vzajemni sklad.

9. februar 2006

Ustanovitev Private Equity sklada v vrednosti 70 milijonov EUR, z usmerjenostjo v investicije v regijo Jugovzhodne Evrope. 

22. februar 2006

KD Investments, EAD, Bolgarija, prejme dovoljenje bolgarskega regulatorja za storitvi upravljanja vzajemnih skladov in upravljanja individualnega premoženja.

23. februar 2006

KD Investments d. o. o., Ljubljana, pridobi 1,17 odstotka delež družbe ABDS d. d. oziroma 1.425 delnic družbe ABDS d. d., po ceni 36,5 KM na delnico, in s tem poveča svoj lastniški delež na 41,19 odstotka. 24. februarja 2006 KD Investments d. o. o., Ljubljana, obvesti Komisijo za vrednostne papirje Federacije Bosne in Hercegovine o pridobitvi delnic ABDS d. d.

24. februar 2006

KD Investments d. o. o., Ljubljana, začne s prodajo in trženjem vzajemnega sklada KD Balkan, delniški vzajemni sklad.

14. marec 2006

KD Investments d. o. o., Ljubljana, začne s prodajo in trženjem dveh delniških vzajemnih skladov KD Novi trgi in KD Severna Amerika.

15. marec 2006

V Chicagu se ustanovi družbe za upravljanje KD Fund Advisors, LLC, ki bo po pridobitvi potrebnih dovoljenj upravljala vzajemni sklad KD New Europe.

27. marec 2006

Uprava ljubljanske borze sprejme odločbo, da na prosti trg sprejme 400 tisoč imenskih obveznic z oznako KDH2 izdajatelja KD Holding. Nominalna vrednost obveznic je 40 milijonov evrov. Prvi dan trgovanja bo 7. aprila 2006. Imele bodo nespremenljivo letno obrestno mero 4,85 odstotka, datum njihovega dospetja pa je 25. oktober 2015.

5. april 2006

Družba KD Holding d. d. v zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. poveča lastniški delež na 92,35 odstotka.

28. april 2006

Družba KD Investments d. o. o., Ljubljana, na podlagi pogodbe o upravljanju premoženja investicijskih skladov 27. januarja 2006 in v skladu s soglasjem banke skrbnice Abanke Vipa d. d. na KD BPD, borznoposredniško družbo, d. o. o., zaradi večje učinkovitosti upravljanja premoženja investicijskih skladov, prenese storitve upravljanja premoženja vzajemnih skladov:
• KD Bond, obvezniški vzajemni sklad,
• KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb,
• KD Rastko, delniški vzajemni sklad,
• KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov,
• KD MM, vzajemni sklad denarnega trga,
• KD Balkan, delniški vzajemni sklad,
• in z dnem 12. april 2006 je prenesla nanjo tudi upravljanje premoženja posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

4. maj 2006

KD Investments EAD, Bolgarija, prične s trženjem KD Bonds Bulgaria, obvezniški vzajemni sklad, in KD Equity Bulgaria, delniški vzajemni sklad. Dovoljenje za upravljanje dveh novih vzajemnih skladov je od Komisije za finančni nadzor prejela 29. marca.

8. maj 2006

KD Investments d. o. o., Ljubljana, z dovoljenjem Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 29. marca 2006, prične s trženjem KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad.

12. maj 2006

KD Investments d. o. o., Ljubljana, pridobi 21.327 delnic družbe ABDS d. d., po ceni 36,5 KM za delnico. Svoj lastniški delež v ABDS s tem poveča za 17,54 odstotka oziroma na 58,73 odstotka.

25. maj 2006

Delovati prične Klub KD Plus, prvi finančni klub v Sloveniji, katerega ustanoviteljice so: KD Investments d. o. o., KD BPD, d. o. o., Slovenica Življenje d. d., Adriatic Slovenica d. d. in Deželna banka Slovenije d. d.

1. junij 2006

Poslovati začne življenjska zavarovalnica KD Life Asigurari v Romuniji.

KD Investments d. o. o., Ljubljana, na podlagi pridobljenega dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev 29. marca 2006 prične s trženjem KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad.

3. julij 2006

KD BPD, d. o. o., prične s trženjem delniško-obvezniškega vzajemnega sklada fleksibilne strukture naložb KD Prosperita, ki predstavlja prvi sklad slovaške hčerinske družbe, članice Skupine KD Group, ki se odslej trži tudi v Sloveniji.

4. julij 2006

KD DeLux, odprta investicijska družba s spremenljivim delniškim kapitalom, zabeleži prvo leto prodaje svojih petih podskladov na slovenskem trgu. V enem letu je 1.199 vlagateljev v vseh pet podskladov skupaj vplačalo okoli 12 milijonov EUR.

16. avgust 2006

Slovaška KD investments je na slovenskem trgu ponudila že svoj drugi vzajemni sklad KD Russia, delniški odprti vzajemni sklad, ki ga trži KD BPD, d. o. o.

23. avgust 2006

Vzajemna sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad, in KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, praznujeta 10. obletnico obstoja.

30. avgust 2006

Zasedata 10. skupščina delničarjev KD Group in 9. skupščina delničarjev KD Holding. Delničarji obeh družb so po seznanitvi z revizorskim mnenjem in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil družbe in Skupine za leto 2005, podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta ter sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička. Odločali so tudi o prehodu na kosovne delnice ter upravi podelili pooblastilo za nakup lastnih delnic, do največ 10 odstotkov kapitala posamezne družbe in imenovali pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2006.

1. september 2006

Slovenica Življenje d. d. in Adriatic Slovenica d. d. pričneta z zbiranjem vplačil v AZIJA GARANT, življenjsko zavarovanje z vlaganji v indeks hedge skladov in z jamstvom glavnice ob doživetju, ki sta ga razvili v sodelovanju z Deutsche Bank AG.

23. september 2006

KD Holding d. d. poda obvestilo o prevzemni nameri, ki je objavljeno dva dni kasneje, 25. septembra 2006. V obvestilo zapiše, da namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic Deželne banke Slovenije, d. d., v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1). V prevzemni ponudbi namerava KD Holding d. d. ponuditi vsem delničarjem Deželne banke Slovenije 4.500 tolarjev za eno delnico z oznako SZBR.


1. oktober 2006

Poslovati prične prva podružnica Slovenice Življenje v tujini - SLOVENICA LIFE, Bratislava.

3. oktober 2006

KD Investments d. o. o, Ljubljana, prejme s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev soglasje k pravilom upravljanja delniškega vzajemnega sklada KD Nova energija in KD Vitalnost.

20. in 25. oktober 2006

Nadzorna sveta Adriatica Slovenice (25.10.) in Vzajemne (20.10.) podata zeleno luč za pričetek postopka za združitev obeh zavarovalnic.

23. oktober 2006

Z mesta predsednika uprave Slovenice Življenje odstopi Samo Burja. Nadzorni svet Slovenice Življenje imenuje namestnika predsednika uprave Adriatic Slovenice Matijo Šenka za predsednika uprave Slovenice Življenje; do pridobitve ustrezne licence Agencije za zavarovalni nadzor še naprej opravlja funkcijo namestnika predsednika uprave Adriatic Slovenice.

27. oktober 2006

Finančna družba KD Group družbi Istrabenz d. d. za 4,2 milijarde tolarjev (17,5 milijonov evrov) proda delnice Poslovnega sistema Mercator.

KD Holding družbama Probanka d. d. in Abanka d. d. odsvoji 133.490 delnic oz. 19,99 odstotka vseh delnic DELR izdajatelja Delo d. d., in sicer vsaki po 66.745 delnic DELR, po ceni 31.600 tolarjev (131,86 evrov) za delnico.

30. oktober 2006

KD Investments, Bratislava, začne s trženjem delniškega vzajemnega sklada KD Russia na Češkem (na podlagi prejetega dovoljenja 8. julija s strani Češke nacionalne banke).

9. november 2006

Gabrijel Škof nastopi funkcijo člana uprave v Adriatic Slovenici.

14. november 2006
Pričetek trženja vzajemnega sklada KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, ki je že dvanajsti vzajemni sklad KD Investments.

15. november 2006

KD Holding na podlagi uspešno izvedene prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Deželna banka Slovenije poveča svoj lastniški delež v družbi na 31,98 odstotka.

19. november 2006

Družba Seaway Group prejme nagrado »Zgodba o uspehu leta 2006«, ki jo je podeljuje Zavod BIG v okviru dogodka Mesec oblikovanja.

1. december 2006

Adriatic Slovenica svojim dopolnilnim zdravstvenim zavarovancem ponudi najsodobnejše nadstandardno zavarovanje Za krajše čakalne vrste.

5. december 2006

Družba KD Holding je po pogodbi, sklenjeni dne 4. decembra 2006, pridobila 31.435 navadnih delnic izdajatelja Žito, d. d. – t.j. 8,84 odstotka vseh izdanih delnic izdajatelja.

8. december 2006

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., prejme od pooblaščenca sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bila v sodni register vpisana sprememba statuta, sprejetega na skupščini družbe dne 28. avgusta 2006, in novi član nadzornega sveta g. Štefan Belingar.

11. december 2006

Nadzorni svet posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., se na šesti redni seji seznani s potekom uskladitve naložb družbe z določbami ZISDU-1 o naložbah investicijske družbe in za namestnika predsednika nadzornega sveta izvolil Mladena Jovandića.

12. december 2006

Skupščina Adriatica Slovenice zaradi razvojnih načrtov in strateških ciljev družbe sprejme možnost povečanja osnovnega kapitala za 3.335.640.000 tolarjev v roku petih let in sklep o preoblikovanju delnic v kosovne delnice.

13. december 2006

V kinocentru Kolosej Maribor je nadgrajena ena izmed obstoječih dvoran v dvorano XpanD s posebnimi učinki.

15. december 2006

KD Investments, Bratislava, prične tržiti vzajemni sklad KD Prosperita na Češkem.

19. december 2006

Adriatic Slovenica začne 277.435 upravičencem do vračila starostnih rezervacij iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vračati 2,86 milijarde tolarjev (11,9 milijonov evrov) rezervacij.

20. december 2006

KD Holding prejme s strani bolgarskega regulatorja licenco za opravljanje zavarovalnih poslov, kar je temelj za ustanovitev lokalne življenjske zavarovalnice.

Salona 37, jadrnica izdelana v Seaway Group po načrtih J&J Design Studia, je v Severni Ameriki prejela laskavo priznanje »Severnoameriška jadrnica leta 2007«.

31. december 2006

Svojo funkcijo v Adriatic Slovenici zaključi Dušan Novak, predsednik uprave, ki je družbo uspešno vodil od leta 1999. V KD Holdingu v letu 2007 prevzame funkcijo pomočnika direktorja za zavarovalništvo.