Zgodovina

2002

1. januar 2002

Deseta obletnica vzajemnega sklada Galileo.

25. januar 2002

Pooblaščena investicijska družba PID KD d. d. podpiše pogodbe o nakupih deležev podjetij, ki jih je pridobila na zadnji SRD-ovi javni dražbi in tako v celoti zapolnila certifikatsko vrzel.

8. marec 2002

V Banjaluki v Republiki Srpski izda Komisija za hartije od vrijednosti družbi VIB a. d. dovoljenje za ustanovitev in upravljanje privatizacijskega investicijskega sklada VIB. 22. maja 2002 je PIF VIB vpisan v sodni register.

30. maj 2002

Delničarji družbe KD Investments d. d. na skupščini delničarjev sprejmejo sklep o preoblikovanju delniške družbe (d. d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Okrožno sodišče v Ljubljani vpiše v sodni register spremembo organiziranosti družbe 30. avgusta 2002.

27. junij 2002

KD Investments d. o. o., Ljubljana, kupi in postane 100-odstotna lastnica hrvaške družbe za upravljanje Fondinvest d. o. o. in jo preimenuje v KD Investments d. o. o., Zagreb. Pogodba o nakupu je bila podpisana 29. maja 2002.


18. julij 2002

ATVP izda odločbo, s katero izdaja dovoljenje za izdajo ponudbe za odkup delnic KD Holding d. d. s strani KD Group d. d. Javna ponudba za odkup je potekala med 1. in 28. avgustom 2002. Sprejelo jo je 758 imetnikov navadnih delnic KD Holding d. d., ki so imeli v lasti 347.010 navadnih delnic KD Holding d. d., kar predstavlja 37,52 odstotka vseh izdanih delnic družbe, na katere se je ponudba nanašala. 4. septembra 2002 izda ATVP odločbo, v kateri ugotavlja uspešnost javne ponudbe. Delničarji KD Group d. d. na skupščini delničarjev 9. septembra 2002 sprejmejo sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki zaradi prevzema družbe KD Holding d. d.

31. julij 2002

Skupna sredstva v upravljanju v vseh treh vzajemnih skladih KD presežejo 20 milijard tolarjev.

28. avgust 2002

Delničarji družbe PID KD d. d. na skupščini delničarjev soglašajo s preimenovanjem družbe v KD PID d. d. 22. oktobra 2002 se vpiše sprememba imena družbe v sodni register.

28. avgust 2002

Delničarji družbe ID KD, pooblaščena investicijska družba, d. d. soglašajo s spremembo dejavnosti, firme in statuta družbe v KD ID, investicijska družba, d. d. zaradi uskladitve družbe z določbami ZISDU. Družba je namreč 23. julija 2002 prejela pozitivno odločbo ATVP o uskladitvi svojega poslovanja z določbami ZISDU. Omenjene spremembe se v sodni register vpišejo 22. oktobra 2002.

11. september 2002

V vzajemne sklade KD vplača 20-tisoči vlagatelj.

17. oktober 2002

Svečana otvoritev obnovljene palače Trevisini v Piranu (prostori ustanove GEA College in njene Visoke šole za podjetništvo).

31. oktober 2002

Časnik Finance razglasi najboljša letna poročila za leto 2001. Med nagrajenci je tudi letno poročilo Skupine KD Group.

5. november 2002

Skupna sredstva v upravljanju v vseh treh vzajemnih skladih KD presežejo 30 milijard tolarjev. Rastko in Galileo sta v vrhu po donosnosti med slovenskimi skladi.

13. december 2002

KD Group d. d. v Republiki Srbiji ustanovi družbo KD Investments d. o. o., Beograd.