Zgodovina

2001

30. januar 2001

Kmečka družba Holding d. d. podpiše pogodbo o dokapitalizaciji Oslobođenja, največjega neodvisnega dnevnika v Federaciji Bosne in Hercegovine in postane njegova 39-odstotna lastnica.

5. april 2001

ATVP izda Skupini Kmečka družba d. d. dovoljenje za objavo javne ponudbe za odkup 20.000 navadnih imenskih delnic Kmečke družbe d. d. Ponudba je trajala med 6. aprilom in 18. majem 2001. Javno ponudbo za odkup je sprejelo 270 delničarjev, ki so bili imetniki 19.794 delnic izdajatelja, kar predstavlja 98,97 odstotka celotne emisije delnic. 31. maja 2001 izda ATVP odločbo, v kateri ugotavlja uspešnost javne ponudbe.

14. maj 2001

Vpis zamenjave direktorja Kmečke družbe Holding d. d. v sodni register. Direktor postane Matjaž Gantar. Nadzorni svet ga je imenoval na svoji seji 6. marca 2001.

14. maj 2001

Vpis zamenjave direktorjev družb Kmečka družba d. d. in Skupine Kmečka družba d. d. v sodni register. Novi direktor Kmečke družbe d. d. postane Roman Androjna (imenovan na seji nadzornega sveta družbe 10. aprila 2001), direktor Skupine Kmečka družba d. d. pa postane Matjaž Gantar (imenovan na seji nadzornega sveta družbe 6. marca 2001).

16. maj 2001

Svečana otvoritev prvega kinocentra v Sloveniji, Koloseja Ljubljana.

21. maj 2001

Skupina Kmečka družba d. d. podpiše pogodbo o soustanovitvi družbe KD Mont, specijalizovano privatno menadžment preduzeće, a. d. v Republiki Črni Gori in pridobi 51-odstotni lastniški delež. Družba je vpisana v sodni register 10. julija 2001.

24. maj 2001

Delničarji Kmečke družbe Holding d. d. na skupščini delničarjev soglašajo s preoblikovanjem dela navadnih imenskih delnic v kumulativne participativne prednostne delnice brez glasovalne pravice. V kumulativne participativne prednostne delnice se zamenja 266.413 delnic Kmečke družbe Holding d. d., kar predstavlja 22,36 odstotka vseh izdanih delnic družbe.

25. maj 2001

Kmečka družba Holding d. d. podpiše pogodbo z družbo Seaway Domus d. o. o. ter z dokapitalizacijo postane njena 50-odstotna lastnica. Družba se preimenuje v Seaway Group d. o. o.

20. junij 2001

Delničarji Skupine Kmečka družba d. d. na skupščini delničarjev sprejmejo sklep o preimenovanju družbe v KD Group, finančna družba, d. d. in sklep o povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe prevzema Kmečke družbe d. d.

21. junij 2001

Vrata odpre prva Finančna točka v Ljubljani, zunaj sedeža družbe (prva Finančna točka je od leta 1995 delovala na sedežu družbe).

16. julij 2001

Delničarji Kmečke družbe d. d. sprejmejo na skupščini delničarjev sklep o spremembi imena družbe v KD Investments, družba za upravljanje, d. d.

18. julij 2001

Kmečka družba Holding d. d. dokapitalizira svetovalno družbo Concorde d. o. o. in postane 50-odstotna lastnica preimenovane družbe KD Concorde d. o. o.

3. avgust 2001

Delničarji družb Kmečka družba Holding d. d., PID Kmečka družba d. d. in ID Kmečka družba d. d. na ločenih skupščinah delničarjev sprejmejo sklepe o preimenovanju družb:

• Kmečka družba Holding d. d. v KD Holding, finančna družba, d. d.
• ID Kmečka družba d. d. v ID KD, pooblaščena investicijska družba, d. d.
• PID Kmečka družba d. d. v PID KD, pooblaščena investicijska družba, d. d.

Spremembe firm posameznih družb se vpišejo v sodni register 20. septembra 2001.

31. avgust 2001

Selitev sedeža družb KD na Celovško cesto 206 v Ljubljani. 

25. september 2001

V vzajemne sklade KD vplača 10-tisoči vlagatelj.

8. oktober 2001

KD Holding d. d. s partnerji na Hrvaškem ustanovi družbo S.F.K.A., pokojninsko družbo, ki ustanovi in kasneje upravlja pokojninski sklad HA JEDAN.

18. oktober 2001

V Republiki Črni Gori izda Savjet za privatizaciju družbi KD Mont a. d. dovoljenje za ustanovitev in delovanje privatizacijskega investicijskega sklada MIG. 31. oktobra 2001 sledi vpis PIF-a MIG v črnogorski register privatizacijskih investicijskih skladov.

28. november 2001

Delničarji družb KD Group d. d. (prej Skupina Kmečka družba d. d.) in KD Investments d. d. (prej Kmečka družba d. d.) sprejmejo na ločenih skupščinah delničarjev sklep o vključitvi družbe za upravljanje KD Investments d. d v finančno družbo KD Group d. d., na podlagi prevzema z javno ponudbo. Izključenim delničarjem se izplača odpravnina v delitvenem razmerju 1 : 4 (za 1 delnico KD Investments d. d. pridobijo delničarji 4 delnice KD Group d. d.). 7. februarja 2002 izda okrožno sodišče v Ljubljani sklep o vpisu vključitve družbe KD Investments d. d. v KD Group d. d.