Zgodovina

1998

19. maj 1998

Podpis Pogodbe o pripojitvi PID Kmečkih skladov 2, 3, 4 d. d. k PID Kmečkemu skladu 1 d. d. Dne 19. junija 1998 delničarji PID Kmečki sklad 1 d. d. na skupščini delničarjev sprejmejo sklep o pripojitvi omenjenih skladov k PID Kmečkemu skladu 1 d. d.

31. julij 1998

Vpis pripojitve PID Kmečkih skladov 2, 3, 4 d. d. k PID Kmečkemu skladu 1 d. d. v sodni register in preimenovanje slednjega v pooblaščeno investicijsko družbo PID Kmečka družba d. d.:
• uprava: Matjaž Gantar, direktor
• število delničarjev: 106.471
• osnovni kapital: 27.338.941.000 tolarjev
• nadzorni svet: Zdravko Počivavšek, predsednik, Ivica Koren, namestnica predsednika, Magdalena Korent, članica

3. avgust 1998

Uvrstitev delnic Kmečke družbe d. d. (z oznako KDZR) na prosti trg Ljubljanske borze:
• število izdanih delnic: 20.000
• nominalna vrednost delnice: 10.000 tolarjev

21. julija družba prejme od ATVP dovoljenje za nadaljnjo prodajo vrednostnih papirjev (KDZR). 9. julija 1998 izda uprava Ljubljanske borze sklep o uvrstitvi delnic Kmečke družbe d. d. na prosti trg. 

16. december 1998 

Uprava Ljubljanske borze sprejme sklep o uvrstitvi delnic PID Kmečka družba d. d. na prosti trg Ljubljanske borze.

21. december 1998

Uvrstitev delnic pooblaščene investicijske družbe PID Kmečka družba d. d. (z oznako KM0S) na prosti trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev:
• število izdanih delnic: 27.338.941
• nominalna vrednost delnice: 1.000 tolarjev