www.kd-fd.si English

Skupina KD Group - zaupanje ki traja

Razvojne strategije
Domov|O nas

Razvojne strategije

Strategija korporativnega razvoja  - Zaokroženo na enem mestu

Sinergične prednosti Skupine in možnosti njenega dopolnjevanja seštevamo v celovito ponudbo produktov in storitev na enem mestu.

Strategija širitve na mednarodnem trgu - Prihajamo v pravem trenutku
Na nove trge vstopamo pravočasno. Širimo se predvsem z ustanavljanjem novih družb na področju upravljanja premoženja. Tudi s tem bogatimo vrednost premoženja vseh, ki nam zaupajo.

Tržna strategija - Na trgu smo doma

Naše stranke in partnerji nas izbirajo zaradi raznolikosti ponudbe, učinkovitosti in kakovosti storitev. Svojo dejavnost širimo na mednarodnih finančnih trgih. Povečujemo raznovrstnost premoženja investicijskih skladov in njihovih portfeljev ter zagotavljamo varnost našim zavarovancem. Tržni nastop spremljamo z učinkovito programsko opremo, s sodobno organizacijo upravljanja in z dostopnostjo naših finančnih storitev.

Poslovna strategija - Poslujemo organizirano in pregledno
Uveljavljamo učinkovito organizacijo poslovanja. Pri tem upoštevamo zakonske zahteve za dejavnosti posameznih družb in posebnosti posameznih držav. Poslovne funkcije oblikujemo tako, da nam omogočajo najučinkovitejše upravljanje premoženja ter dostopnost produktov in storitev našim strankam. 

Finančna strategija - Obvladujemo tveganja

Začrtani donosnosti kapitala poslovne skupine se približujemo z uspešnim ter učinkovitim upravljanjem in nadziranjem poslovanja. Dosledno in načrtno upravljamo s tveganji.

Strategija razvoja produktov in storitev - Raziskujemo in prehitevamo
Prednosti gradimo z neprestanim vlaganjem v raziskave in razvoj. S tem namenom stalno prenavljamo in izpopolnjujemo storitve ter izkoriščamo tržne niše, vstopamo na nove, perspektivne kapitalske trge. Uvajamo nove vrste investicijskih skladov in zavarovalnih produktov, kombinirane produkte, svetovalne in davčne storitve, nove oblike upravljanja premoženja.

Strategija razvoja odnosov z vlagatelji in z zavarovanci - Zaupanje vračamo z donosom
Zadovoljstvo naših strank je merilo naše uspešnosti. Njihovo zvestobo pridobivamo z visoko kakovostjo in dostopnostjo storitev. Želimo jim nuditi najboljše, zato razvijamo model kakovostnega upravljanja medsebojnih odnosov. Stremimo k temu, da vse kar počnemo, opravimo najbolje in učinkovito.

Strategija komuniciranja z javnostmi - Krepimo ugled Skupine
Odnose z javnostmi gradimo proaktivno, na načelih dvosmernega komuniciranja in odzivnosti. Pri tem posvečamo enako pozornost ciljnim javnostim na vseh trgih, na katerih smo prisotni. Prepoznavnost Skupine KD Group utrjujemo tudi z vlaganji v sponzorske in donatorske projekte, s katerimi potrjujemo ugled družbeno odgovornega podjetja.

Strategija razvoja kadrov - Mednarodni poznavalci
Med nami so dobrodošli strokovnjaki raznovrstnih področij. Naši ključni kadri pa so finančni strokovnjaki. Bogatejši smo zaradi njihovega znanja in izkušenj, zato jih cenimo in vlagamo v njihov razvoj. Zaposlenim zagotavljamo osebnostno rast in dodano vrednost k njihovi visoki strokovni kompetentnosti. Naša strategija razvoja kadrov je konsistentno usmerjena k dvigovanju zavzetosti zaposlenih za udejanjanje vizije in poslovne strategije družb v operativne akcije.